اخبار مرتبط دیگر

اهدای خون در مجموعه افزون روان
اهدای خون در مجموعه افزون روان

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ، روز سه شنبه مورخ 1398.07.30 جمعی از همکاران شرکت افزون روان جهت اهدای خون به مرک...

ادامه مطلب