محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پایه معدنی

روغن پایه معدنی

مهم­ ترین و ارزان­ ترین منبع روغن پایه، نفت خام است که با اجرای فرآیندهای مختلف می توان به روغن پایه هایی با مشخصات و کاربردهای گوناگون دست یافت. نفت خام دارای یک ترکیب واحد نبوده و دربردارنده هزاران ترکیب هیدروکربنی مختلف حاصل از پیوند عناصر کربن و هیدروژن می ­باشد که شامل سه گروه اصلی: نفتنیک، پارافین و آروماتیک است و بر همین اساس، روغن پایه حاصل نیز دامنه وسیعی از ساختار های شیمیایی را در بر می گیرد که ترکیبات مضر و پرخطر آن با فرآیند پالایش به روش استخراج با حلال، جداسازی مواد با دمای جوش پایین تا فرآیند شکست مولکولی و شاخه دار کردن ترکیبات راست زنجیر حذف یا تبدیل می گردد.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.