محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پایه گروه سه (III)

روغن پایه گروه سه (III)

 

براى توليد روغن پايه معدنى با بالاترين كيفيت و بيشترين بازده عملياتى، لازم است تا فرآيند زدودن وكس مانند حذف تركيبات آروماتيك، با بازده بالاترى نسبت به روش زدودن اين تركيبات با حلال كه يك فرآيند فيزيكى است، صورت پذيرد. از اين رو پس از حذف تركيبات غير اشباع با روش عمل آورى شديد با هيدروژن، فرآيند وكس زدايى شيميايى به چند روش صورت می پذيرد كه متداولترين آن فرايند هيدروايزومريزاسيون وكس است. از آنجايى كه تركيبات وكس، مولكولهاى بلند راست زنجير هستند، براى از بين بردن تاثير اين مواد بر عملكرد در سرماى روانكار، روش ايزومره كردن نسبت به فرآيند شكست مولكولى، مناسبتر است. پس از وكس زدايى با اين روش، كيفيت روغن به مراتب بالاتر از روغن پايه گروهII  خواهد بود و به  PAOنزدیک می شود. چنين روغن پايه اى را روغن پايه گروه III می نامند.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.