عنوان شغلی : کارشناس حسابداری

همکاری با ما:

شرایط متقاضی

    •  حداقل لیسانس حسابداری
    • حداقل 2 سال تجربه مرتبط
    • اشنا به زبان انگلیسی
    • آشنا به قوانین مالی، تجارت ، مالیات ،
    • تسلط به اکسل