روغن پایه

روغن ‏پایه، سیال پایه جهت ساخت انواع روانکارها می‏باشد. با توجه به اینکه روانکارها در شرایط عملیاتی متفاوت باید عملکرد مناسب داشته باشند، به صورت مستقیم از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن پایه تاثیر می‏پذیرند. در حالت ایده‏‏ آل روغن‏های روانکار باید دارای شاخص گرانروی بالا جهت کاهش تغییرات گرانروی با دما، گوگرد کم به منظور جلوگیری از تولید و انتشار گازهای سمی و سیالیت عالی در دمای پایین باشند. شمای ذیل ویژگی‏های ناشی از تاثیر روغن پایه بر ویژگی‏های روانکارها را به خوبی نشان می‏دهد.

 

 

دسته بندی محصول: روغن پایه