افزودنی های فشار پذیر و ضدسایش

این افزودنی ها توانایی تحمل بار گریس را در دنده ها و یاتاقان ها بهبود بخشیده و مانع از سایش در آنها می شوند.