افزودنی غلظت دهنده

غلظت دهنده ها یکی از مهمترین ترکیباتی هستند که نه تنها سبب تبدیل روانکارهای مایع به روانکارهای مناسب می گردتد، بلکه سبب ایجاد خواصی از قبیل کارایی در دمای بالا، پایداری در برابر آب ، چسبندگی و پایداری در هنگام انبارداری گریس می گردد. انواع مختلف آنها شامل غلظت دهتده های صابونی فلزی مانند لیتیم و کلسیم 12- هیدروکسی استئارات ، صابونهای کمپلکس فلزی و غلظت دهنده های غیرصابونی آلی و معدنی مانند پلی اوره، بنتونیت و... می باشند.