روانکارها

روانکارها به منظور کاهش اصطکاک بین سطوح، انتقال حرارت و انتقال نیرو استفاده می شود. برای هر سیستم، روانکاری خاصی مورد نیاز است.

پیشنهاد می شود بمنظور دستیابی به بهترین عملکرد، انتخاب روانکار مناسب توسط متخصصین این صنعت انجام پذیرد.