افزودنی‏ های سوخت

مواد افزودنی سوخت به منظور بهبود کیفی سوخت های نفتی و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از وانادیم، سدیم و سولفور موجود در سوخت‏های نفتی به‏ کار می‏روند. این بهبود منجر به کاهش مصرف سوخت نیز می‏شود. ویژگی‏های این افزودنی‏ها به شرح ذیل است:

• پاک کننده های سوپاپ و انژکتور و محافظت از خوردگی سیستم سوخت رسانی

• بالابرنده های عدد اکتان و ستان به منظور کاهش میزان مواد نیم ‏سوخته و افزایش راندمان