محصولات مرتبط با مواد نفتی

این دسته از محصولات، مشتقات نفت خام و یا ترکیبات مرتبط با آن هستند که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.

دسته بندی محصول: محصولات مرتبط با مواد نفتی